مدیریت چابک پروژه
مدیریت پروژه
رضا صبوری نژاد

چرا چابک شدن مهم است؟

چرا شرکتها باید به مدیریت پروژه‌های خود به صورت چابک فکر کنند؟ مدیریت چابک پروژه یا Agile Project Management چیست و چه مزایایی به نسبت روش سنتی یا waterfall در مدیریت پروژه‌ها دارد؟